0
koszyk pusty

Fibaro – automatyka domowa – warunki gwarancji

 1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP S.A. (dalej „Producent”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664, kapitał zakładowy 1 182 100 zł.
 2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Urządzenia wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź produkcyjnych) tkwiące w Urządzeniu w okresie:
  • 24 miesiące od daty zakupu przez użytkownika końcowego, dla konsumentów,
  • 12 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika końcowego, dla klientów biznesowych.
 3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W okresie Gwarancji, Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy albo wymiany (według wyłącznego uznania Producenta) wszelkich wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane, wolne od wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy, Producent zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz, wolny od wad, którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.
 5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej) wymiana Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa Producent może wymienić Urządzenie na inne o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Producenta. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.
 6. Jedynie posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji. Pamiętaj: zanim dokonasz zgłoszenia gwarancyjnego skorzystaj z naszej telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej. W więcej niż połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać zdalnie, co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzebnie uruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania autoryzacji poprzez stronę internetową www.fibaro.com W przypadku poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).
 7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W takim przypadku rozmowa zostanie nagrana, o czym konsultant uprzedzi Klienta przed przyjęciem zgłoszenia reklamacyjnego. Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia, konsultant poinformuje Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).
 8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, Klient otrzyma dane kontaktowe do Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej „ASG”). Klient powinien skontaktować się i dostarczyć Urządzenie do AGS.
 9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.
 10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta wraz z kompletnym wyposażeniem standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
 11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu.
 12. Koszty transportu reklamowanego produktu będą pokrywane przez Producenta. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, ASG ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy
 13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
  • stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez osprzętu, bez tabliczki znamionowej,
  • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,
  • nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.
 14. Producent nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz wszelkie szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego Urządzenia.
 15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w instrukcji obsługi);
  • uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np.: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii, warunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
  • uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające oprogramowanie, na skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta;
  • uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych produktów, których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.
  • uszkodzeń wywołanych pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. Szczegółowe warunki, w jakich dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;
  • uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów niezalecanych przez Producenta
  • uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników;
  • uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
  • usterek powstałych wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem czy osprzętem.
 16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających określony czas działania.
 17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów.
 18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów. Każde urządzenie kompatybilne z Z-Wave można dodać do systemu FIBARO.

Przejdź do góry strony Zapytaj doradcy online! Napisz do nas... Wyślij