0
koszyk pusty

Warunki gwarancji opaski telemedycznej SiDLY CARE

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO 1) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 2) Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia urządzenia wynikłe z winy producenta, z powodu wady materiału, niewłaściwej obróbki lub montażu. Przez udzielenie gwarancji producent zobowiązuje się do całkowitej wymiany urządzenia na egzemplarz wolny od wad. 3) Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. 4) Reklamację użytkownik zgłasza do sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione lub do producenta (adres w karcie gwarancyjnej). 5) Producent rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez konsumenta wadliwego produktu do gwaranta. 6) Użytkownik powinien zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od daty powstania uszkodzenia. 7) Gwarancja ulega przedłużeniu o okres, w którym była rozpatrywana reklamacja, licząc od daty zgłoszenia reklamacji do dnia dostarczenia użytkownikowi nowe-go egzemplarza wolnego od wad. 8) Producent nie uzna reklamacji z tytułu gwarancji, jeśli dokonano w urządzeniu zmian technicznych bez zgody producenta, niewłaściwie je składowano, użytkowano lub konserwowano. Dotyczy również stwierdzonych uprzednich prób naprawy urządzenia. 9) Gwarancją nie są objęte: a) wady powstałe wskutek eksploatacji urządzenia niezgodnie z zasadami eksploatacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie; b) wady powstałe wskutek zaniechania przez użytkownika czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją urządzenia; c) wady powstałe wskutek działania czynników zewnętrznych a w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych wskutek działania środków chemicznych; d) naturalne zużycie zgodne z właściwościami albo przeznaczeniem urządzenia; e) uszkodzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne wy-wołane działaniem użytkownika lub działaniem sił zewnętrznych; f) uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportu urządzenia oraz podczas załadunku wykonywanego przez dowolnego przewoźnika. 10) Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku: a) dokonywania obowiązkowej konserwacji w okresie minimum 12 miesięcy od daty zakupu; b) okresy gwarancji rozpoczynają swój bieg od daty wydania urządzenia nabywcy jednakże uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu wszelkich należności wobec Sprzedawcy. 11) Producent nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów odszkodowania z powodu strat czy jakichkolwiek innych szkód spowodowanych uszkodzeniem, wadami ukrytymi lub awarią urządzenia. 12) Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego. 13) Gwarancja wygasa w przypadku dokonania przeróbek, adaptacji lub zmian konstrukcyjnych urządzenia przez inne osoby niż jego producent lub osoby przez niego wskazane. ELEMENTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO PRODUCENTA. 1. Kompletny produkt wraz z opakowaniem, ładowarką, oraz dowodem zakupu. 2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji na produkt SiDLY, prosimy pobrać druk karty gwarancyjnej produktu (SiDLY CARE karta gwarancyjna i warunki gwarancji), podpisać go w miejscach wyznaczonych do podpisu klienta i odesłać do nas wraz z produktem. Zapoznałem się z warunkami gwarancji. ……………………………………………. Data i podpis użytkownika
Przejdź do góry strony Zapytaj doradcy online! Napisz do nas... Wyślij