0
koszyk pusty

Elephant Door – warunki gwarancji- inteligentny system alarmowy

 1. Niniejszej ograniczonej gwarancji udziela Elephant Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Heweliusza 18, 60-281 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613370, NIP: 7831740648, REGON: 364232205, apitał zakładowy w wys. 100.000,00 zł (dalej: Gwarant).
 2. Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia marki Elephant wyprodukowanego przez Gwaranta, używanego w indywidualnym gospodarstwie domowym, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami  używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w urządzeniu, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu Gwarancji (dalej: Gwarancja).
 3. Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży urządzenia, jednakże nie dłużej niż 16 miesięcy od daty produkcji urządzenia (data produkcji zakodowana jest w numerze seryjnym znajdującym się na opakowaniu urządzenia).
 4. Zakres ochrony gwarancyjnej obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje urządzenia marki Elephant zakupione wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunki, na jakich udzielona zostaje Gwarancja w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają  uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel urządzenia, posiadający kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu urządzenia, przy czym prawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę, obejmujące typ i numer  fabryczny sprzętu, datę sprzedaży oraz pieczęć i podpis sprzedawcy traktowane jest jako dowód zakupu (dalej: Uprawniony).
 7. Gwarant zobowiązuje się spełnić swoje obowiązki wynikające z Gwarancji pod warunkiem, że Uprawniony przedstawi dowód zakupu urządzenia, z uwzględnieniem pkt 6 Gwarancji. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z Gwarancji. Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego zgody w treści karty gwarancyjnej, w szczególności w treści warunków Gwarancji. Nie dotyczy to jedynie wypełnienia przez sprzedawcę odpowiednimi danymi przeznaczonych do tego pól karty gwarancyjnej.
 8. Uprawniony z Gwarancji może domagać się od Gwaranta usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu, na jaki została udzielona Gwarancja. W przypadku, gdyby usunięcie wady fizycznej urządzenia okazało się niemożliwe, Gwarant dostarczy uprawnionemu z Gwarancji rzecz  wolną od wad.
 9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z Gwarancji urządzenie wolne od wad lub dokonał istotnych napraw w urządzeniu, Gwarancja biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub naprawionego urządzenia Uprawnionemu z Gwarancji. Bieg terminu Gwarancji stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Gwarant dokonał wymiany tylko części urządzenia.
 10. Gwarancją nie są objęte baterie oraz wady urządzenia, wynikłe z:
  1. przyczyn niezależnych od Gwaranta,
  2. uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,
  3. zdarzeń losowych, w tym szczególnie: wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych lub niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w  instrukcji obsługi urządzenia), w tym niewłaściwego ładowania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić urządzenie,
  4. uszkodzeń urządzenia będących następstwem:
   • używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne,  estetyczne lub uszkodzenie powierzchni urządzenia lub jego modyfikacje;
   • zarażenia wirusem lub  użytkowania urządzenia z oprogramowaniem innym niż dostarczone urządzeniem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;
   • użytkowania urządzenia z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi urządzeniami typu, stanu i standardu  innego niż zalecany przez Gwaranta;
   • napraw przeprowadzanych poza serwisem Gwaranta;
   • zaniedbania, a szczególnie zabrudzeń;
   • wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, nadmiernego gorąca,  nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia,  promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i  uderzeń;
   • czyszczenia urządzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem urządzenia;
   • uszkodzeń mechanicznych.
 11. Zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły urządzenia marki Elephant, natomiast nie obejmuje oprogramowania stosowanego w tym urządzeniu.
 12. Wady ujawnione w okresie Gwarancji zostaną usunięte na koszt Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia Gwarantowi urządzenia przez Uprawnione go z Gwarancji. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (o czym Uprawniony z Gwarancji zgłaszający wadę fizyczną zostanie poinformowany), termin powyższy może ulec przedłużeniu, jednakże nie więcej niż o kolejne 21 dni roboczych. W przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej Gwarantowi  przysługuje dodatkowy termin realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji, o czym poinformuje Uprawnionego  z Gwarancji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 13. Uprawniony zobowiązany jest w pierwszej kolejności zgłosić wadę urządzenia, której dotyczy Gwarancja, poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Gwaranta pod adresem www.myelephant.co/ formularzserwisowy  (dalej: Formularz reklamacyjny). Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego Uprawniony z Gwarancji otrzyma indywidualny numer reklamacyjny, który zobowiązany jest podać wysyłając urządzenie wraz ze zgłoszeniem  reklamacyjnym do Gwaranta drogą pocztową lub pocztą kurierską. W przypadku, gdyby Uprawniony z Gwarancji nie dokonał uprzedniego zgłoszenia wady urządzenia za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego, wówczas Gwarant ma prawo do wstrzymania się z rozpoznaniem otrzymanej reklamacji do czasu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności z Uprawnionym.
 14. Wadę urządzenia należy zgłosić nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
 15. Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć Gwarantowi wadliwe urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami  dołączonymi do urządzenia. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku transportu do  Gwaranta w związku z użyciem nieodpowiedniego opakowania ponosi Uprawniony.
 16. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z  uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji,  wygaśnięcie gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje  stanowisko.
 17. Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwych części urządzenia lub całego urządzenia na nowe lub  odnowione. Urządzenia lub ich części dotknięte wadą, wymienione przez Gwaranta na nowe, nie podlegają zwrotowi  Uprawnionemu.
 18. Uprawniony traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z  numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian  systemowych bądź konstrukcyjnych urządzenia.
 19. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 20. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w  związku z wadami urządzenia.
Przejdź do góry strony Zapytaj doradcy online! Napisz do nas... Wyślij